Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Pomocni.pl

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego Serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.

Ogólne założenia

 • Regulamin zawiera warunki korzystania z serwisu www.pomocni.pl, którego elementami są: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.remontuj.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.hiresitters.com, oraz www.korepetycje.edu.pl ("Serwis").
 • Serwisy działające w ramach platformy Pomocni.pl są serwisami ogłoszeniowymi i platformą komunikacyjną pozwalającą znaleźć pracę / pracownika.
 • Administratorem Serwisu jest Edipresse Home sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-480, przy ulicy ul. Wiejska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312005, NIP: 7010135745, kapitał zakładowy 56250PLN ("Administrator").
 • Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl
 • Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.
 • Definicja Konsumenta wg. Art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja

 • Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest możliwe po zarejestrowaniu ("Rejestracja"). Rejestracja wymaga akceptacji warunków regulaminu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 • Rejestracja, to proces zbierania informacji dotyczących osoby odwiedzającej Serwis, nie posiadającej Konta ("Użytkownik Anonimowy"), mający na celu zebranie wszystkich danych wymaganych do założenia Konta ("Konto"). Proces rejestracji kończy się zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika Anonimowego oraz wciśnięciem przycisku Dalej na stronie rejestracji.
 • Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil lub Ofertę przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu lub Oferty przez Serwis, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  • dokładnego adresu zamieszkania (Ulicy oraz numeru domu),
  • adresu email,
  • hasła do konta oraz wszelkich kodów aktywacyjnych.
 • Podczas Rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Starając się chronić Użytkowników przed oszustwami, Serwis weryfikuje prawdziwość podanych danych.
 • Osoba odwiedzająca Serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada Konto ("Użytkownik") zostanie dopisana do Bazy Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jej Profilu lub Oferty osobom zainteresowanym.
 • Rejestracja, tworzenie Profilu, korzystanie z Forum oraz przeglądanie Ofert i Profili w Serwisie są dostępne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników.
 • Przeglądanie Ofert oraz Profili w Serwisie nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji.
 • Użytkownicy anonimowi, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji, nie mają możliwości zobaczenia danych kontaktowych do Użytkowników Serwisu oraz kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Serwisu.

Zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu i zasady korzystania z Serwisu

 • Użytkownik ma możliwość prezentowania za pośrednictwem Serwisu na stronach Profilu oraz Oferty informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach, a także korzystania z forum.
 • Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu. Użytkownik może tego dokonać po zalogowaniu do serwisu, na stronie "Ustawienia".
 • Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Użytkowników w Profilu oraz na Forum.
 • Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych na zdjęciach.
 • Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
  • posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i publikacja tego zdjęcia nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np tworzenie miniatur).
 • Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi użytkowników Internetu, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa własności przemysłowej.
 • Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji ani danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 • Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami, (np. telefon, email, serwis www) oraz weryfikacji referencji publikowanych na łamach serwisu. Profile Użytkowników, którzy potwierdzili swoje dane osobowe, przesyłając kopię dowodu osobistego do Administratora Serwisu zostaną osobno oznaczone, w celu podkreślenia ich zwiększonej wiarygodności.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 • Administrator Serwisu może blokować konta Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin. W takiej sytuacji konsument ma prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części świadczenia.
 • Administrator Serwisu może przy zachowaniu anonimowego charakteru informacji, publikować treści kierowane przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 • Administrator może zamieszczać w serwisie reklamy własne i innych podmiotów.
 • W przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, Administrator Serwisu może kierować do niego treści reklamowe z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej i poczty elektronicznej.
 • Administrator Serwisu może czasowo, całkowicie lub częściowo wyłączyć Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienie awarii lub przeprowadzania konserwacji, w miarę możliwości po uprzednim uprzedzeniu użytkowników. W takiej sytuacji konsument ma prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części świadczenia.
 • Administrator może przesyłać użytkownikom informacje i ogłoszenia, w tym komunikaty techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu za pomocą systemu wewnętrznej poczty, pocztą elektroniczną lub wyświetlając je w Serwisie.

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 • Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych lub posiadanie karty kredytowej.
 • Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 • Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie.
 • Administrator Serwisu może wdrażać do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązania funkcjonalne, identyfikacyjne lub inne, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator Serwisu może oznaczać różnymi metodami i cechami materiały przekazywane do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.

Ograniczenia korzystania z Serwisu

 • Korzystając z Serwisu każdy jego użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
 • Dodatkowym kosztem, jaki użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której użytkownicy korzystają.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przesyłane na adres elektroniczny pomoc@pomocni.pl lub na adres Administratora.
 • Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 • W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji, zostanie ona rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie poinformowany tą samą drogą o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

 • Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
 • Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze, opinie, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisie wyłącznie na zasadach określonych w ustawie oświadczeniu usług droga elektroniczną. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 • Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo;
  • zawierających przekazy reklamowe.
 • Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, które nie były skutkiem zamierzonego działania lub zaniedbania Administratora Serwisu, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

Własność intelektualna

 • Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 • W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 • W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 • Administrator zaznacza, że kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
 • Nazwy usług Administratora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
 • Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 • Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

Ochrona prywatności

 • Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Administratorowi w czasie korzystania z Serwisu opisanymi poniżej oraz w "Polityce Prywatności" dostępnej pod adresem https://www.remontuj.pl/polityka-prywatnosci.
 • Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by przeglądając oferty nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych Administratora, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody akcji promocyjnych i reklamowych także innych podmiotów.
 • Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.
 • Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
 • Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników Administratora, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
 • Dane nie będą sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
 • Dane Użytkowników, zgodnie z celem serwisu, są przekazywane zainteresowanym ofertą Użytkownikom Serwisu oraz użytkownikom serwisów partnerskich, np. niania.babyboom.pl.
 • Administrator udostępnia funkcję newslettera. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu email lub zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji nowego konta.
 • Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newslettera. Adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danej osobie informacje dotyczące Serwisu oraz, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę informacje o promocjach, produktach i usługach partnerów Serwisu.
 • Subskrybent newslettera w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. Administrator może ujawniać ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności serwisu współpracującym z Administratorem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
 • Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
 • Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.
 • Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
 • W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione upoważnionym organom, na podstawie przepisów prawa.
 • Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu.

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

 • Udzielenie zgody na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
 • Dla konsumentów, którzy nie udzielili zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy:
  • Pouczenie o odstąpieniu od umowy
  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Edipresse Home sp z o.o. , ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, adres poczty elektronicznej: pomoc@pomocni.pl; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Skutki odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy:

  Do: Edipresse Home Sp. z o.o.
  ul. Wiejska 19
  00-480 Warszawa
  email: pomoc@niania.pl

  Ja ..................................................................... , posiadający konto w serwisie Niania.pl(*) / PomoceDomowe.pl(*) / OpiekaSeniora.pl(*) / OpiekaZwierzat.pl(*) pod loginem (email użytkownika): ............................................. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy na dostęp do Konta Premium.
  Data zawarcia umowy: .....................................................................
  Imię i nazwisko konsumenta: .....................................................................
  Adres konsumenta: .....................................................................
  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej). ...............................
  Data: ...............................
  (*) – niewłaściwe skreślić

Postanowienia końcowe

 • Konsument sam określa czas trwania umowy oraz minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy, wybierając, na jaki czas określony zamierza wykupić konto.
 • Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania.
 • Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Edipresse Home a Usługobiorcami niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Edipresse Home.
 • Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: pomoc@pomocni.pl lub tel. 22 208 00 01 Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać każdą problematyczną sytuację.
 • Jeżeli zetknąłeś się w serwisie z treściami lub zachowaniami ze strony użytkowników, które uważasz za niewłaściwe lub naganne koniecznie napisz do nas na adres: pomoc@pomocni.pl

Regulamin szczególny serwisu Remontuj.pl

Niniejszy regulamin jest rozszerzeniem Regulaminu korzystania z serwisu internetowego Pomocni.pl i obowiązuje w serwisie internetowym Remontuj.pl.

 • Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu.
 • Dane kontaktowe, czyli email oraz telefon muszą zostać opublikowane w sposób standardowy, czyli: np. jan.kowalski@poczta.pl oraz telefon: 22 1234567. Niedopuszczalne jest podanie danych kontaktowych w innej formie.
 • Niedopuszczalne jest rejestrowanie się jako Zleceniodawca przez osoby poszukujące zleceń.
 • Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Fachowców w Profilu oraz na Forum.
 • Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych na zdjęciach.
 • Dopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych (numer telefonu) przez Zleceniodawców w Zleceniu, jednakże dane te będą upublicznione tylko dla posiadaczy konta Biznes Partner i Biznes Partner Gold, którzy sami się na to zdecydują.
 • Administrator Serwisu ma prawo do zakrywania wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie z poprzednimi punktami.
 • Administrator Serwisu ma prawo blokować bądź usuwać Użytkowników podających dane kontaktowe niezgodnie z punktami 1-2 i 4-5.
 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 • Serwis nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
 • W przypadku otrzymania zgłoszenia poważnych zastrzeżeń do świadczonych przez Użytkownika usług Administrator serwisu ma prawo zablokować jego konto a także adres IP, z którego Użytkownik loguje się do serwisu.
 • Niedopuszczalne jest rejestrowanie się przez osoby w celu innym niż poszukiwanie Fachowca lub Zlecenia.

Regulamin usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold

 • Użytkownicy serwisu Remontuj.pl zarejestrowani jako Fachowcy mogą dokonać zakupu Konta Biznes Partner i Biznes Partner Gold, które pozwolą na korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności serwisu oraz dadzą im nieograniczony dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców.
 • Wykupienie Konta Biznes Partner i Biznes Partner Gold następuje każdorazowo po dokonaniu płatności, pozwalającej na posiadanie wybranego Konta w określonym przedziale czasowym.
 • Uzyskanie Konta Biznes Partner i Biznes Partner Gold możliwe jest na określony przedział czasowy, wskazany (wraz z należną kwotą) każdorazowo przed dokonaniem płatności.
 • Fachowcy poszukują zleceń w sposób ciągły, przez cały czas prowadzenia działalności. W związku z tym przy zakupie konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Polcard lub Paylane, konto zostanie automatycznie przedłużone na następny okres o wybrany poprzednio przedział czasowy. Opcja ta dostępna jest jedynie przy płatności kartą. Płatność za każdorazowe przedłużenie konta Biznes Partner oraz Biznes Partner Gold będzie automatycznie pobierana z karty użytkownika. W każdej chwili Fachowiec może wyłączyć tę opcję w sekcji Twoje Konto › Twoje płatne usługi, lub poinformować Administratora Serwisu aby nie przedłużać jego konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, pisząc na adres pomoc@pomocni.pl.
 • Konto Biznes Partner i Biznes Partner Gold aktywuje się automatycznie po wpłynięciu płatności na konto Administratora. Konto może zostać aktywowane przed wpłynięciem płatności po wcześniejszym przesłaniu przez Użytkownika potwierdzenia wykonania transakcji e-mailem lub faxem.
 • Użytkownik ma możliwość dokonania płatności na następujące sposoby:
  • Wniesienie opłaty za uzyskanie Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold nastąpi natychmiast po skutecznym dokonania przelewu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem, z wyszczególnieniem dat granicznych okresu posiadania Konta.
  • Wniesienie opłaty za Konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold elektroniczną kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Polcard lub Paylane. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie za pośrednictwem systemu Polcard lub Paylane. W tym przypadku aktywowanie Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold nastąpi natychmiast po dokonania płatności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.
  • Fachowcy poszukują zleceń w sposób ciągły, przez cały czas prowadzenia działalności. W związku z tym przy zakupie konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Polcard lub Paylane, konto zostanie automatycznie przedłużone na następny okres o wybrany poprzednio przedział czasowy. Opcja ta dostępna jest jedynie przy płatności kartą. Płatność za każdorazowe przedłużenie konta Biznes Partner oraz Biznes Partner Gold będzie automatycznie pobierana z karty użytkownika. W każdej chwili Fachowiec może wyłączyć tę opcję w ustawieniach, lub poinformować Administratora Serwisu aby nie przedłużać jego konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, pisząc na adres pomoc@pomocni.pl.
  • Wniesienie opłaty za Konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold poprzez wpłatę środków pieniężnych lub przelew bankowy na konto Administratora. Ta metoda dostępna jest zasadniczo dla wszystkich Użytkowników, którzy mogą dokonywać wpłat na konto Administratora w Urzędach Pocztowych, w bankach lub innych instytucjach świadczących usługi przekazów pieniężnych na rachunki bankowe. W tym przypadku aktywowanie Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold nastąpi automatycznie po uzyskaniu z banku Administratora potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.
  • W przypadku dokonywania opłaty za konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty kwoty równej kwocie wybranej przez użytkownika przed przystąpieniem do zakupu.
  • Okres aktywności Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold liczony jest z dokładnością od godziny danego dnia otrzymania potwierdzenia płatności za aktywowanie konta do tej samej godziny ostatniego dnia wybranego przedziału czasowego.
 • Użytkownik, który po opłaceniu konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold chciałby otrzymać fakturę VAT powinien przesłać prośbę o jej wystawienie na adres pomoc@pomocni.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu konta.
 • "Gwarancja kontaktu ze zleceniodawcą albo zwrot pieniędzy":
  • Wykupując konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold Użytkownik dodatkowo ma możliwość skorzystania z "Gwarancji kontaktu ze zleceniodawcą".
  • "Gwarancja kontaktu ze zleceniodawcą" przyznawana jest do wszystkich Kont Biznes Partner i Biznes Partner Gold.
  • "Gwarancja kontaktu ze zleceniodawcą" oznacza, że jeśli w przeciągu wybranego czasu, w którym aktywne było Konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold Fachowcowi nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego lub mailowego z żadnym ze Zleceniodawców Administrator może dokonać zwrotu wpłaconych środków na poczet Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
  • W przypadku chęci skorzystania z "Gwarancji kontaktu ze zleceniodawcą" i otrzymania zwrotu środków Użytkownik powinien skontaktować się z Administracją Serwisu wysyłając wiadomość na adres pomoc@pomocni.pl.
  • Warunkiem skorzystania z "Gwarancji kontaktu ze zleceniodawcą" jest stworzenie profilu przed lub zaraz po aktywacji konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold (najpóźniej w ciągu 24 godzin).
  • Użytkownik może skorzystać maksymalnie trzy razy z "Gwarancji kontaktu ze zleceniodawcą".
  • Prośbę o zwrot środków zgodnie z "Gwarancja kontaktu ze zleceniodawcą" należy zgłosić Administratorowi Serwisu w terminie maksymalnie do 30 dni od terminu wygaśnięcia wykupionego konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 • Fachowcy wykupujący konto Biznes Partner lub Biznes Partner Gold są także zobowiązani do opłacenia prowizji za wygrane zlecenia.
  • W przypadku wygrania zlecenia przez fachowca posiadającego konto Biznes Partner prowizja będzie wynosiła 'około' 3% szacowanej przez Remontuj.pl wartości zlecenia jednak nie więcej niż 300 zł.
  • W przypadku wygrania zlecenia przez fachowca posiadającego konto Biznes Partner Gold prowizja będzie wynosiła 'około' 2% szacowanej przez Remontuj.pl wartości zlecenia jednak nie więcej niż 200 zł.
  • W przypadku gdy wartość zlecenia była faktycznie niższa niż oszacowana przez Remontuj.pl kwota prowizji zostanie odpowiednio obniżona.
  • Fachowiec zobowiązany jest do opłacenia prowizji za wygrane zlecenie w momencie gdy zleceniodawca wybierze go przez system Remontuj.pl oraz potwierdzi, iż porozumiał się odnośnie współpracy.
  • Fachowiec jest zobowiązany do opłacenia prowizji po faktycznym wykonaniu zlecenia i otrzymaniu wynagrodzenia od zleceniodawcy.
  • W przypadku opłacenia konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold kartą płatniczą, karta zostanie automatycznie obciążona kwotą należnej prowizji.
  • W przypadku opłacenia konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold innym sposobem płatności niż karta do fachowca zostanie wysłana faktura zobowiązująca do zapłaty prowizji.

Regulamin Referencji w serwisach grupy Pomocni.pl

Dotyczy tylko serwisów, w których udostępniona została możliwość publikacji referencji.

Postanowienia ogólne

 • Referencje wystawiane są przez byłych pracodawców (lub usługobiorców) osoby poszukującej pracy, posiadającej profil w serwisie grupy Pomocni.pl.
 • Każdy użytkownik serwisu, posiadający profil osoby poszukującej pracy może poprosić za pośrednictwem serwisu swoich byłych pracodawców (usługobiorców) o wystawienie referencji.
 • Mechanizm wysłania prośby do byłego pracodawcy (usługobiorcy) o referencje odbywa się za pośrednictwem serwisu grupy Pomocni.pl.

Publikacja i rzetelność referencji

 • Aby wysłać prośbę o wystawienie referencji do byłego pracodawcy (usługobiorcy) należy w formularzu referencji podać jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Po wpisaniu tych danych system wyśle automatycznie prośbę o referencję.
 • Pracodawca (usługobiorca) jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, adres email i numer telefonu. Administrator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia referencji.
 • Przed wysłaniem prośby o wystawienie referencji przez system, zalecane jest poinformowanie pracodawcy o możliwości ewentualnej telefonicznej weryfikacji ich prawdziwości.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji referencji.
 • Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za treść referencji wystawianych przez pracodawców (usługobiorców).
 • W przypadku próby publikacji przez użytkownika referencji niezgodnych z prawdą, administrator serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia referencji jak i użytkownika posiadającego takie referencje, a także odmowy publikacji kolejnych referencji.

Prywatność, dane osobowe

 • Numer telefonu oraz nazwisko pracodawcy (usługobiorcy) wprowadzone w formularzu prośby o referencje oraz w formularzu referencji nie będą w żaden sposób upublicznione i będą wykorzystane jedynie w celu skutecznego wysłania prośby o referencje i ich ewentualnej weryfikacji.
 • W widoku referencji, jako referent zostanie opublikowane imię oraz jedynie pierwsza litera nazwiska pracodawcy (usługobiorcy).