Studio Enviro Przemysław Pilarczyk

Studio Enviro oferuje usługi w zakresie: - nadzorowania robót, - kierowania robotami, -...

Studio Enviro oferuje usługi w zakresie:

- nadzorowania robót,
- kierowania robotami,
- kosztorysowania sieci i instalacji sanitarnych,
- projektowania sieci i instalacji sanitarnych oraz przyłączy.

1. Inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót:
– reprezentowanie inwestora na budowie,
– sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
– sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych,
– przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
– potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, – kontrolowanie rozliczeń budowy, na żądanie inwestora.

2. Kosztorys sieci i instalacji:
– wodociągowych,
– gazowych,
– kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacji deszczowej,
– ogrzewczych i chłodniczych.

3. Projekty:
- instalacji sanitarnej wewnętrznej: gazowej, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
- sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych.

4. Przeglądy okresowe:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu,
- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
- przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

5. Prowadzenia książek obiektów.

6. Inwentaryzacje budynków.

7. Doradztwo techniczne.

8. Audyt Energetyczny

Zasięg: Pleszew i okolice do 100km


(***)

(***) 58

Zdjęcia

wszystkie (1) »